Kultúra a kulturológia

Katedra-kulturologie-obraz

„Kultúra je celok tvorby, difúzie a konzumu produktov tvorivého ľudského ducha v oblasti umení a poznatkov.“
Viera Gažová, Úvod do kulturológie

Kultúra je univerzálny ľudský fenomén, špecifická ľudská činnosť, ktorá nie je vlastná iným biologickým formám života. Kultúra z univerzálneho hľadiska je teda najvýznamnejším znakom, ktorým sa človek odlišuje od ostatných živočíchov.

Na kultúru môžeme nazerať ako na zvláštny spôsob života rôznych skupín ľudí. Jednotlivé lokálne kultúry predstavujú jedinečné a neopakovateľné konfigurácie artefaktov, sociokultúrnych regulatívov, ideí, symbolických systémov a kultúrnych inštitúcii typických pre určitú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. V tomto chápaní kultúry je zdôraznená idea mnohosti kultúr – kultúrny pluralizmus ako i potreba komunikácie kultúr.

„Kultúra by sa mala považovať za súbor svojráznych duchovných a materiálnych zvláštností, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu, a (že) okrem umenia a literatúry zahŕňa aj spôsoby života, spôsoby spolužitia, hodnotové systémy, tradície a presvedčenia.“ UNESCO

Kulturológia sa primárne zameriava na štúdium kultúry. Kultúra je zložitým, kreatívnym, dynamickým a neustále meniacim sa procesom. Z tohto dôvodu je predmet štúdia ťažké zhrnúť jedným slovom alebo vetou. V kultúre sa totiž neustále objavujú nové prvky, či trendy v podobe objavov inovácií, vynálezov, alebo „kultúrnych výpožičiek“.

„Kultúra je to, čo umožňuje bohatý sociálny život na vysokej úrovni, konštituujúci ľudstvo ako celok, jeho zvyky, štýl, vkus, sviatky, rituály, bohov – všetko, čo viaže jednotlivcov ku skupine, ku koreňom, čo ich včleňuje do komunity, ktorá je vyjadrením ich spoločnej vôle a myslenia, viaže ich k ľuďom, tvoriacim morálnu jednotu.“  Allan Bloom: The Closing of the American Mind

Absolventi Katedry kulturológie musia byť pripravení tak, aby vedeli vnímať potenciál inovácií, ale aj oceňovať a ochraňovať všetko, čo je súčasťou tradície a dedičstva.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *