Odborná prax

Odborná prax je zameraná na upevnenie praktických zručností, overenie teoretických vedomostí a informácií získaných počas štúdia. Odborná prax sa podľa Študijného plánu koná v letnom semestri posledného ročníka, v súlade s obsahovou náplňou študijného odboru. Odbornú prax študent vykonáva v zariadeniach, ktoré odporúča Katedra kulturológie ale v prípade záujmu a súhlasu garanta predmetu / súhlasu Katedry kulturológie FiF UK môže po súhlase inštitúcie vykonať prax aj na jemu vyhovujúcom zmluvnom zariadení. Odbornú prax môže študent vykonať aj v rámci mobility Erazmus+.

Praktické informácie k absolvovaniu predmetu

Pre absolvovanie predmetu Odborná prax je potrebné absolvovať prax v stanovenom rozsahu (5 dní pre bakalársky stupeň, 10 dní pre magisterský stupeň). Garantkou predmetu je PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (miestnosť ST 10, v čase konzultačných hodín).
Po tom, ako študent kontaktuje danú inštitúciu je v prípade predmetu Odborná prax potrebné na katedru priniesť vyplnenú návratku o prijatí na odbornú prax. Po skončení je študent povinný priniesť potvrdenie z danej inštitúcie a vypracovať správu z absolvovania praxe.

Na základe odovzdaných dokumentov bude študentom garantkami udelené hodnotenie do AISu.

Do pozornosti dávame aj portál praxuj.sk, kde nájdete množstvo rôznych ponúk na absolvovanie praxe.