Odporúčaná literatúra

Katedra-kulturologie-studiumDejiny kulturologických koncepcií

HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. I.zv. Predsokratici a Platón. Bratislava: Epocha, 1970.
HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Bratislava: Pravda, 1973.
HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika. Bratislava: Pravda, 1975.
HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia. Bratislava: VPL, 1966.
HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. Bratislava: VPL, 1967.
HRUŠOVSKÝ, I. (ed.): Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia. Bratislava: Epocha, 1970.
LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1993.

Systematická kulturológia

GAŽOVÁ, V.: Súradnice kultúry. Trnava: UCM, 2003.
GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. (ed.): Rôznorodosť kultúrneho. Acta culturologica č. 13, Bratislava: PEEM, 2006.
GAŽOVÁ, V.: Perspektívy kulturológie. Acta culturologica č. 10., Bratislava: PEEM, 2003.
LAWLESS, R.: Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996.
SLUŠNÁ, Z.:  Vybrané problémy v oblasti kultúry. IN: Vademékum pracovníka v kultúre. Bratislava: NOC, 2007, str. 7 – 41.
SLUŠNÁ, Z.: Kultúra a kultúrna rozmanitosť. IN: Kultúra, kultúrna rozmanitosť a multikultúrna výchova. Bratislava: NOC, 2006, str. 10 – 28.
PETRUSEK, M.: Společnosti pozdní doby. Praha: Slon, 2007.

Dejiny národnej kultúry

FISCHEROVÁ, A.: Kulturologický koncept dejín národnej kultúry. Acta culturologica, zv. 1. Bratislava: Peter Mačura,  1998.
FISCHEROVÁ, A.: Projekt kulturologickej interpretácie dejín národnej kultúry. Acta culturologica, zv.7. Bratislava: Peter Mačura, 2002.
KONŠTANTÍN FILOZOF, SVÄTÝ CYRIL: Proglas. (ed. Anna Fischerová). Bratislava: Perfekt, 2004.
AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí VI. – XII. storočí. K problému percepcie a transformácie. Bratislava: VEDA, 1992.
RATKOŠ, P.:  Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava, 1994.
ŽIGO, P. a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: AEP, 2004.
TIBENSKÝ, J.-BOKESOVÁ-UHROVÁ, M.: Priekopníci slovenskej kultúry. Bratislava: Tatran, 1975.
DUPKALA, R. . Štúrovci a HegelK problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu. Prešov: ManaCon, 2000.
BROCK, P. Slovenské národné obrodenie 1787 – 1847. (K vzniku modernej slovenskej identity). Bratislava: Kaligram, 2002.
HURBAN, J. M.:. Životopisy  a články. Bratislava:  Tatran, 1973.
ŠTÚR, Ľ.: Dielo I., II. Bratislava : Tatran, 2003.
HOLEC, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin: Matica slovenská, 1997.
KLOBUCKÝ, R.: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2006.

Manažment kultúry

DRUCKER, P. F.: Řízení neziskových organizací. Management Press, 1994.
KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
SEDLÁK, I.: Manažment. Bratislava, 1996.
CHOVANOVÁ, H., JAKÁBOVÁ, M. Manuál projektového manažmentu. Manual of project management. 2004
ČERNÁ, Ľ.,  JAKÁBOVÁ, M. Project cycle management. Bratislava: STU, 2008.
KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
HAGOORT, G.: Art Management, Eburon Publishers, Netherlands, 2003.
RAUHE.H, DEMMER, Ch. (editori):  Kulturmanagement. Theorie und Praxis einer Profesionellen Kunst, Berlin – New York: de Gruyter, 1994.
MOLLARD, C.: L ´ingénierie culturelle. Presses Universitaires de France, 1994.
DVOŘÁK, J.: Kreativní management pro divadlo, Nakladatelství Pražská scéna, 2004.
KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005.
JOHNOVÁ, R.: Marketing Kulturního dědictví a umění, Praha: Grada Publishing, 2008.
KOTLER, P.: Marketing management. Victoria Publishing, 1995.
C.BURTON,C., N.MICHAEL, N. A Practical Guide to Projectmanagement. London, 1992.

Marketing kultúry

FORET, M.: Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2005.
KESNER, L.: Marketing a manažment muzeí a památek. Praha: Grada Publishing,  2005.
HORÁKOVÁ, H.: Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992.
SCHULZ, D.E.: Moderní reklama – umění zaujmout. Praha: Grada Publishing, 1995.
WESTWOOD, J.: Jak sestavit marketingový plán. Praha: Grada Publishing, 1999.
BAJČAN, R.: Techniky public relations, aneb Jak pracovat s médii. Praha: Management Press, 2003.
NĚMEC, P.: Public relations – praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press, 1996.
CLARKE L. Caywood:  Public relations – řízená komunikace podniku s veřejností. Praha, 2003.
BLACK, S.: Najúčinnejší propagace – Public Relations. Grada Publishing, 1994.

Dejiny umeleckej kultúry – dejiny výtvarného umenia

MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultúry 1, 2, 3, 4. Praha: Idea, 2002.
BALEKA, J.: Výtvarné umenie. Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997.
SYROVÝ, B.: Architektúra. Praha: SNTL, 1972.
BÚRAN, D. a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, 2003.
RUSINA, I. a kol.: Barok. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, 1999.
ŽIGO, P. a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: AEP, 2004.
GERŽOVÁ, J. a kol.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava, 1999.
THOMASOVÁ, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.
ABELOVSKÝ, J. –  BAJCÚROVÁ, K.:  Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava: Slovart, 1997.
DULLA, M. – MORAVČÍKOVÁ, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart, 2002.
NELSON, R. S., SHIFF, R.: Kritické pojmy z dejín umenia. Slovart, 2004.
KESNER, L. : Vizuálni teórie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. H&H, 2005.
BAKOŠ, J.: Periféria a symbolický skok. Bratislava: Kalligram, 2000.
BÚRAN, D. a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, 2003.
RUSINA, I. a kol.: Barok. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, 1999.
RUSINOVÁ, Z.  a kol.: 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarneho umenia. Bratislava, 2000.

Dejiny umeleckej kultúry – dejiny hudby

EINSTEIN, A.: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989.
VYSLOUŽIL, J.: Hudobníci 20. sotročia. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1964.
KOL.: Sprievodca koncertami. Bratislava: Opus, 1983.
BURLAS, L.: Pohľady na súčasnu hudobnú kultúru. Bratislava: Opus, 1987.
BURLAS, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: Supraphon, 1967.
KOUBA, J.: ABC hudebních slohů. Bratislava: Opus, 1984.
RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratislava: Opus, 1984.
MÚDRA, D.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Bratislava: Slovenský hudobný fond, 1994.

Dejiny umeleckej kultúry – dejiny divadla

GRONEMEYER, A.: Divadlo. Brno: Computer Press, 2004.
BROCKETT, O.: Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
PAVIS, P.: Divadelný slovník.Bratislava: Divadelný ústav, 2004.
FISCHER – LICHTE, E.: Dejiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav 2003.
CARSSON, M.: Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006.
SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998.
MISTRÍK, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava: Veda, 2003.
MISTRÍK, M (ed.).: Slovenské divadlo 20. storočia.Bratislava: Veda, 1999.
ČAHOJOVÁ, B.: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny. Bratislava: Divadelný ústav, 2002.
LEHMANN, H.- T.: Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

Dejiny umeleckej kultúry – dejiny filmu

PATALAS, E. – GREGOR, U.: Dejiny filmu. Bratislava: Tatran, 1968.
BLECH, R. A kol.: Encyklopédia filmu. Bratislava: Obzor, 1993.
MONACO, J.: Jak číst film. Praha: Albatros, 2004.
TOEPLITZ, J.: Dejiny filmu. Praha: Panorama, 1989.
BORDWEL, D. – THOMPSONOVÁ, K.: Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
MACEK, V. – PAŠTÉKOVÁ, J.: Dejiny slovenskej kinematografie. Martin, 1997.
CIEL, M.: Film. Ilúzia a akcia. Bratislava: SFÚ 1992.
MIHÁLIK, P.: Kapitoly z filmovej teórie. 1983.
STAM, R.: Film Theory. An Introduction. Blackwell Publishing, Malden. 2000.

Filozofia kultúry

REMIŠOVÁ, A. (Ed.): Vybrané texty z filozofie kultúry. Bratislava: Katedra kulturológie FiF UK, 2002.
GAŽOVÁ, V.: Kríza kultúry. Vybrané texty z kulturológie XX. storočia. Bratislava : UK 1996.
Antológia z diel filozofov. Pozitivizmus. Voluntarizmus. Novokantovstvo. zv. VII. Bratislava , 1967.
LYOTARD, J. F.  O postmodernizmu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993.
WELSCH, W. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon, 1994.
BERGSON, H.: Filozofické eseje. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1970.
TOYNBEE, A., Studium dějin. Praha, 1995.

Miestna a regionálna kultúra

CHOMOVÁ, S., (ed.): Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre. Bratislava: NOC, 2002.
CHOMOVÁ, S.: Cesty spolupráce v oblasti miestnej a regionálnej kultúry. Bratislava: NOC, 2005.
DENCIOVÁ, E.: Osobitosti profesionálnej kompetencie pracovníka v miestnej kultúre. In: Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Bratislava: FF UK, Katedra andragogiky, 1998, s.46-51.
HORVÁTHOVÁ, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava: Tatran, 1986.
ČORANANIČOVÁ, R. – CHOMOVÁ, S. – STRELKOVÁ, S. – TAZBERÍK, J.: Revitalizácia kultúrneho života v miestnych a regionálnych podmienkach. Bratislava: NOC, 2005.

Sociológia kultúry

EAGLETON, T. : Idea kultury. Brno: Host, 2001.
GRISWOLD, W.: Cultures and Societies in a Changing World. London: Sage, 2004.
CRANE, D. (ed.): Sociology of Culture. Oxford: Blackwell, 1994.
JENKS, Ch.: Culture.  London: Routledge, 1993.
KLOSKOWSKA, A.: Masova kultura. Praha: Svoboda, 1967.
KLOSKOWSKA, A.: Socjologia kultury. Waszawa: PWN, 1983.
SIMMEL, G.: Podstata kultúry. Bratislava: Kaligram, 2003.
The Blackwell Compagnion to the Sociology of Culture. London: Blackwell, 2005.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *