Poď študovať kulturológiu

Pridaj sa k nám a staň sa odborníkom v rozličných oblastiach kultúry. K informáciam o prijatí na štúdium sa dostaneš prostredníctvom tohto odkazu. So samotným odborom sa môžeš zoznámiť nižšie.

Čo je kulturológia?
– vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom kultúry:
– teoretické predmety slúžia ako základ umožňujúci študovať kultúru komplexne. Kulturológia ako svoju teóriu používa informácie a poznatky, postupy a metódy viacerých vedných disciplín, preto medzi sa predmetmi nachádzajú filozofia, sociológia, umenovedy, kultúrna antropológia. „Vypožičiava“ si ich výskumné nástroje, postupy objasňovania problémov, metódy analýzy a interpretácie a integruje ich do jednotného systému, ktorý je východiskom pre teoretické uvažovanie, výskum ako aj pre samotné pôsobenie v praxi, v najrôznejších kultúrnych, umeleckých ale aj spoločenských inštitúciách.
– medzi teóriou a praxou (riešením praktických problémov v kultúre či v umeleckých inštitúciách) tvorí pomyselný „most“ aplikovaná kulturológia. Aplikovanie poznatkov do praxe znamená využívanie nadobudnutých informácií pri riešení problémov v sociálnej a kultúrnej oblasti s cieľom zlepšiť, skvalitniť alebo obohatiť životné podmienky s dôrazom na konkrétne potreby komunity, spoločenstva ale aj organizácií a inštitúcií.
– ponúka možnosť hlbšie sa oboznámiť s rozmanitými oblasťami kultúry (vysoká kultúra a umenie, populárna kultúra, kultúrne aktivity a podujatia, manažment a marketing kultúry…);
– vyžaduje záujemcu, ktorý sa nezľakne teórie, je zvedavý a odhaľuje rôzne hľadiská problémov, je empatický a otvorený, vníma relatívnosť vedeckých teórií ako aj dynamiku diania v súčasnej kultúre.

Čo sa na kulturológii študuje?
– spoločensko-vedné predmety a empirické disciplíny;
– dejiny národnej kultúry a ich väzby na európske kultúrne dianie;
– teória a filozofia kultúry;
– dejiny umeleckej kultúry;
– manažment a marketing kultúry;
– nástroje na skúmanie kultúry;
– situácie spojené s kultúrnou rozmanitosťou a pluralitou kultúrnych prvkov a systémov;
– kultúra na rovine obcí, miest, kultúrnych a historických regiónov;
– kultúrne prejavy jednotlivcov aj sociálnych skupín, tvoriacich súčasť ich životného štýlu, identity, sebavyjadrenia či prezentácie;
– vizuálna kultúra, využívanie nových médií v kultúre ako aj oblasť mediálnej kultúry …

Čo ti štúdium dá?
– orientáciu v spoločenských vedách a rôznych oblastiach dejín a teórie umenia;
– prehľad o špecifikách rôznych dimenzií kultúry a o kľúčových tendenciách v súčasnom kultúrnom dianí;
– poznatky o kultúrnych inštitúciách a organizáciách na Slovensku a v Európe, o základných legislatívnych rámcoch ich pôsobenia;
– základné nástroje a postupy práce so širokým spektrom návštevníkov v kultúrnych a umeleckých inštitúciách a organizáciách;
– schopnosti pripravovať podklady a výstupy pre inštitúcie v oblasti kultúry a umenia vrátane hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;
– spôsobilosti potrebné pre empirický zber údajov pre potreby kultúrnych a umeleckých inštitúcií s cieľom zvýšiť efektivitu realizovaných akcií, aktivít, podujatí ako aj ostatných oblastí ich činnosti a pôsobenia;
– zručnosti navrhnúť, pripravovať a realizovať projekty kultúrnych podujatí pre verejnoprospešné ale aj komerčné kultúrne inštitúcie;
– organizačné a manažérske zručnosti spojené s prípravou a riadením kultúrnych aktivít (časový manažment, základy manažérskeho riadenia, tímová práca, atď.);
– možnosť naučiť sa identifikovať hlavné zdroje financovania kultúrnych a umeleckých projektov z verejného i súkromného sektora (fondy, grantové schémy a podobne);
– know-how o reklame a propagácii v kultúre;
– soft skills zručnosti (komunikačné zručnosti, argumentácia a vyjednávanie, prezentačné zručnosti, asertívne zručnosti).

Ako a kde sa môžeš uplatniť?
– ako člen tímov realizujúcich kultúrne podujatiaod veľkých festivalov až po aktivity dobrovoľníkov a občianskych iniciatív;
– v oblasti výskumu kultúry, pri využívaní inovatívnych postupov a riešení zahŕňajúcich kreativitu ale aj osvedčené a metodicky overené postupy;
– pri prezentácii a zviditeľňovaní kultúrnych zdrojov a atraktivít tak, aby bola zachovaná ich autentická a jedinečná hodnota;
– vo sfére ochrany a využívania kultúrneho dedičstva;
– vo verejnej správe a v oblasti kultúrnej politiky;
– v divadlách, galériách, múzeách, produkčných filmových spoločnostiach, štáboch medzinárodných festivalov;
– v médiách a reklamných agentúrach;
– ako marketingový manažér, manažér sociálnych sietí a HR asistent;
– a v mnohých ďalších oblastiach, pretože súčasná kultúrna situácia generuje neustále nové príležitosti a potreby, ktoré bude potrebné zbadať a následne naplniť. Jedna z nich môže byť základom pre tvoje kreatívne riešenie a možno aj start-up.

Informácie o nás môžete nájsť na:
Facebook Katedry kulturológie FiF UK – Katedra kulturológie Fif UK v Bratislave
Fakultné webové stránky: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-kulturologie/
Katedrové webové stránky: http://kulturologia.sk/

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *