Bakalárske štúdium

Katedra-kulturologie-Bakalarske-studiumTrojročné štúdium na I. stupni je zamerané tak, aby jeho absolventi – bakalári (Bc.) ovládali teóriu kultúry a dejiny vlastného odboru, základy dejín umeleckej kultúry, národnej a svetovej kultúry a mravnej kultúry, aby poznali základné princípy manažmentu a marketingu kultúry v rôznych typoch kultúrnych organizácií a aby boli dobre zorientovaní v širšom spoločensko-vednom základe (filozofia, logika, sociológia, sociálna psychológia, religionistika).

Okrem teoretických poznatkov získavajú absolventi kulturológie na I. stupni štúdia viaceré praktické schopnosti a zručnosti. Môžu efektívne fungovať na pôde rôznych typov kultúrnych zariadení, majú základné manažérske zručnosti: komunikačné schopnosti, časový manažment, tímová práca, vyjednávanie, participácia na realizácii projektov. Ovládajú metódy a techniky empirického výskumu, poznajú základné právne normy platné v oblasti kultúr. Sú schopní prakticky riešiť rôzne problémy v oblasti kultúry na lokálnej a regionálnej úrovni a na nižšej a strednej úrovni riadenia kultúrnych procesov.

Počet kreditov potrebných na absolvovanie I. stupňa štúdia

Minimálny počet kreditov: 180

Povinné predmety je potrebné absolvovať všetky a ich celkový súčet je 75 kreditov. Povinná je aj obhajoba bakalárskej práce, za ktorú študenti získajú 12 kreditov.

Viac o procese prihlásenia sa na štátne záverečné skúšky, o priebehu štátnic a iné potrebné informácie spojené s ukončením I. stupňa štúdia nájdete na stránke: Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov.

Povinne voliteľné predmety si študenti vyberajú sami z blokov B1 až B5. Je potrebné, aby ich celkový súčet bol minimálne 80 kreditov.

Výberové predmety za zvyšných 13 kreditov si študenti môžu zapísať aj z ponuky ostatných katedier FiF UK.

Názvy konkrétnych predmetov s počtom kreditov a informáciami o ich zápise nájdete TU

Pre novoprijatých študentov fakulta zverejnila príručku o zápise predmetov do Akademického informačného systému (AISu). Nájdete ju TU.

Zmeny v organizácií predmetov sú zverejnené na stránke KKUL v sekcii AKTUALITY A UDALOSTI.

Povinné predmety

1. ročník
Dejiny národnej kultúry 1
Etika a mravná kultúra
Kulturologická propedeutika
Základy komunikácie
Dejiny kulturologických koncepcií 1
Metodológia kulturológie
Kultúrna politika
Dejiny národnej kultúry 2

2. ročník
Sociológia kultúry
Dejiny kulturologických koncepcií 2
Dejiny národnej kultúry 3

3. ročník
Systematická kulturológia 1, 2
Dejiny národnej kultúry 4
Dejiny kulturologických koncepcií 3
Kultúrny zemepis
Základy manažmentu kultúry
Projektový manažment v kultúre 1
Seminár k bakalárskej práci
Kultúrna a sociálna antropológia
Praktikum z lokálnej a regionálnej kultúry
Sociológia umenia
Bakalárska práca

Bližšie informácie:

Informačné listy jednotlivých predmetov bakalárskeho štúdia nájdete na tomto linku: Informačné listy

Odporúčaný študijný plán bc.štúdia v pdf: Študijný plán Bc.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *