Publikačná činnosť členov katedry

Prof. PhDr. Viera  Gažová, CSc.

GAŽOVÁ, V. SLUŠNÁ, Z. a kol.: Horizonty kulturológie. Acta culturologica zv. 20. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.:  Európa – interkultúrny priestor. Acta culturologica zv. 18. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010.

GAŽOVÁ, V.: Úvod do kulturológie. Acta culturologica zv. 17. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.: Interdisciplinarita transdisciplinarita v spoločenskovednom výskume. Acta culturologica zv. 16. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. Acta culturologica zv. č. 13. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2005.

GAŽOVÁ, V. et al.: Heslár masmediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2004.

REMIŠOVÁ, A., GAŽOVÁ, V.: Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2003.

GAŽOVÁ, V.: Súradnice kultúry. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2003.

GAŽOVÁ, V.: Perspektívy kulturológie. Acta culturologica zv. č. 10. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2003.

GAŽOVÁ, V., MATÚŠ, J., VALENTOVIČOVÁ, D. (ed.): Mediálny heslár. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Fakulta masmediálnej komunikácie, 2003.

GAŽOVÁ, V., CHOVANEC, J., MATÚŠ, J. (ed.): Encyklopedická príručka k prijímacím skúškam na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Bratislava: Procon, 2002.

GAŽOVÁ, V. (ed.): Komunikácia 2000. Acta Universitatis ss. Cyrilli et Methodii Tyrnaviae. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2000.

GAŽOVÁ, V. et al., MRVOVÁ, Z. (ed.): Kultúra a výchova. Banská Bystrica: Adade, 1999.

REMIŠOVÁ, A., GAŽOVÁ, V.: Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie. Bratislava: Ekonóm, 1998.

GAŽOVÁ, V.: Kríza kultúry. Bratislava: Vydavataľstvo Univerzity Komenského, 1997.

GAŽOVÁ, V.: Filozofické problémy socialistickej kultúry. Univerzita Komenského, Ústav marxizmu-leninizmu. Bratislava, 1985.

PhDr. Zuzana  Slušná, PhD.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.:  Európa – interkultúrny priestor. Acta culturologica zv. 18. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.: Interdisciplinarita transdisciplinarita v spoločenskovednom výskume. Acta culturologica zv. 16. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009.

SLUŠNÁ, Z., et al. JEŽÍKOVÁ, M. (ed.): Kultúra, kultúrna rozmanitosť a multikultúrna výchova. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2006.

GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. Acta culturologica zv. č. 13. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2005.

SLUŠNÁ, Z.: Kreovanie „Homo Christianus“. Acta culturologica zv. č. 11. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2004.

Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

BÁTOROVÁ, A. The Art of Contestation. Performative practices in the 1960s and 1970s in Slovakia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.

KVASNIČKOVÁ, A. (ed.): Paradigmy sociológie kultúry. Bratislava: Vydavateľstvo UK , 2003.

KVASNIČKOVÁ, A.: Náboženstvo ako kolektívna pamäť: prípad Slovenska a Čiech. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005.

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 

PETRANOVÁ, D., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.

SEDLÁK, J., PETRANOVÁ, D.,, PRAVDOVÁ, H. (ed.): Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. 3. časť. Sekcia umeleckej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PETRANOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, R., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Quo vadis massmedia /quo vadis marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PETRANOVÁ, D., MAGÁL, S., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Demokracia verzus mediokracia. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

PETRANOVÁ, D., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie.  Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PETRANOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, R., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Quo vadis massmedia /Quo vadis marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.

MAGÁL, S., PETRANOVÁ, D., PRAVDOVÁ, H. (ed.).: Médiá a politika – Megatrendy a médiá. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.

PRAVDOVÁ, H.:, TOMÁNKOVÁ, A., VICENOVÁ, E. (ed.): Zborník prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010.

PRAVDOVÁ, H.: Tvorba a manažment redakčnej práce. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010.

PRAVDOVÁ, H.: Manažment, marketing a redigovanie v redakčnej praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PRAVDOVÁ, H.: Manažment a marketing vo vydavateľstve. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PRAVDOVÁ, H.: Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Acta culturologica zv. 19. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009.

PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009.

PRAVDOVÁ, H.: Televízia ako najmasovejšie médium a prostriedok trávenia voľného času. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PRAVDOVÁ, H.: Ako sa stať mediálnou hviezdou? Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

PRAVDOVÁ, H., KOLTAIOVÁ, A.: Mediálne kompetencie. zväzok II. Problematika periodickej tlače. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007.

MATÚŠ, J., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Médiá na prahu tretieho tisícročia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2006.

PRAVDOVÁ, H.: Mediálna kultúra v procese globalizácie. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2003.

PRAVDOVÁ, H.: Systém a organizácia práce v tlačovom médiu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2004.

PETRANOVÁ, D., PRAVDOVÁ, H. (ed.): Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) 12 cm.

Mgr. Zuzana  Mrvová, PhD.

KOLLÁR, M., MRVOVÁ, Z. (ed.): Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky. Bratislava: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2003.

GAŽOVÁ, V. et al., MRVOVÁ, Z. (ed.): Kultúra a výchova. Banská Bystrica: Adade, 1999.

PAULÍNIOVÁ, Z., et al., MRVOVÁ, Z. (ed.): Kultúra a tretí sektor. Banská Bystrica: Adade , 1999.

GACÍK, M. et al., MRVOVÁ, Z. (ed.): Kultúra a samospráva. Banská Bystrica: Adade, 1999.

Doc. PhDr. Anna  Fischerová, CSc. 

FISCHEROVÁ, A. (ed.): Kulturologické reflexie. Acta culturologica zv. č. 5. Bratislava: Peter Mačura, 2000.

FISCHEROVÁ, A., et al., SOŠKOVÁ, J. (ed.): Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku. Prešov: Prešovská univerzita, 2000.

FISCHEROVÁ, A. (ed.): Rozmanitosť kultúry. Acta culturologica zv. č. 4. Bratislava: P. Mačura, 1999.

FISCHEROVÁ, A.: Kulturologický koncept dejín národnej kultúry. Acta culturologica zv. č. 1.  Bratislava: P. Mačura, 1998.

FISCHEROVÁ, A. a kol.: Kulturologické štúdie. Acta culturologica zv. č. 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998.

FISCHEROVÁ, A.: Antológia z dejín estetickej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského, 1992.

KUKLINKOVÁ, T., ZÁGORŠEKOVÁ, M., FISCHEROVÁ, A.: Estetika a estetická výchova. Bratislava: Obzor, 1980.

FISCHEROVÁ, A.: Ciele a úlohy estetickej výchovy v osvetových zariadeniach. Bratislava: Kraj. osvet. stredisko, 1987.

FISCHEROVÁ, A.: Antológia z dejín estetickej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského, 1987.

FISCHEROVÁ, A.: Kultúra a umenie v socialistickej spoločnosti – Osnovy cyklov pre Lu-La. Bratislava: SÚV Soc. akad. ČSSR, 1986.

FISCHEROVÁ, A.: Formovanie estetického a etického profilu mladej generácie. Bratislava: SÚV Soc. akad. ČSSR, 1983.

2 Komentáre

 1. Andrea

  Dobry den,

  bolo by mozne zakupit si u Vas publikacie?

  Acta Culturologica, Zväzok 17 – V. Gažová.: Úvod do kulturológie. Bratislava: NOC, 2009

  GAŽOVÁ, V. 2003. Súradnice kultúry. Trnava: FMK UCM, 2003

  Dakujem

  1. kulturologiaba (Autor článku)

   Dobry den, prosim napiste na email helena.kovacsova@uniba.sk. Pani Helenka Vam zodpovie vsetky otazky. Dakujeme. Pekny den.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *