Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
boKU - kulturológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.2. - kulturológia
garant:
prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.
garant:
prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. - podprogram Kulturológia 1.st
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - P1 - Povinné predmety min. 73 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/AboKU017/15  Etika a mravná kultúra   5 2PS    Z. Plašienková, M. Profantová
FiF.KK/AboKU001/15  Kulturologická propedeutika   5 2PS    B. Benczeová, V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/AboKU002/15  Dejiny kulturologických koncepcií 1   5 2S  FiF.KK/AboKU001/15   Z. Slušná
FiF.KK/AboKU003/15  Dejiny kulturologických koncepcií 2   5 2S  FiF.KK/AboKU003/15   Z. Slušná
FiF.KK/AboKU010/15  Dejiny národnej kultúry 1   5 2S    P. Chovancová
FiF.KK/AboKU011/15  Dejiny národnej kultúry 2   5 2S  FiF.KK/AboKU010/15   P. Chovancová
FiF.KK/AboKU100/15  Sociológia pre kulturológov   3 2PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/AboKU007/15  Metodológia kulturológie 5 2PS    A. Kvasničková, A. Kvasničková
FiF.KK/AboKU008/15  Sociológia kultúry 5 2PS    A. Kvasničková, B. Benczeová
FiF.KK/AboKU020/15  Základy manažmentu kultúry 5 2S    M. Rudyjová
FiF.KK/AboKU024/15  Praktikum z miestnej a regionálnej kultúry 5 2M    H. Pravdová
FiF.KK/AboKU005/15  Systematická kulturológia 1 5 2S    Z. Slušná
FiF.KK/AboKU006/15  Systematická kulturológia 2 5 2S  FiF.KK/AboKU005/15   Z. Slušná
FiF.KK/AboKU016/15  Kultúrna a sociálna antropológia 5 2PS    V. Gažová, V. Gažová, P. Chovancová
FiF.KK/AboKU040/15  Odborná prax 5 5dX    Z. Slušná


Blok - P2 - predmety pre 2bKU a 3bKU min. 86 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-003-1/5C31/00  Dejiny kulturologických koncepcií 2   4 2PS    Z. Slušná
FiF.KK/A-boKU-012-1/5C3C/00  Dejiny národnej kultúry 3   4 2PS    P. Chovancová
FiF.KK/A-boKU-025-1/E671/00  Praktikum z lokálnej a regionálnej kultúry   10 2S    Z. Slušná, S. Chomová
FiF.KK/A-boKU-004-1/5C32/00  Dejiny kulturologických koncepcií 3   4 2PS    Z. Slušná
FiF.KK/A-boKU-008-1/5C36/00  Sociológia kultúry   4 2PS    A. Kvasničková
FiF.KK/A-boKU-023-1/885E/00  Kultúrny zemepis   4 2PS    L. Šalingová Holubcová
FiF.KK/A-boKU-020-1/5C46/00  Základy manažmentu kultúry   4 2PS    M. Rudyjová, M. Rudyjová
FiF.KK/A-boKU-005-1/5C33/00  Systematická kulturológia 1   4 2PS    Z. Slušná
FiF.KK/A-boKU-016-1/5C42/00  Kultúrna a sociálna antropológia   4 2PS    V. Gažová, P. Chovancová
FiF.KK/A-boKU-022-1/5C48/00  Seminár k bakalárskej práci   4 2S    H. Pravdová
FiF.KK/A-boKU-006-1/5C34/00  Systematická kulturológia 2   4 2PS    Z. Slušná
FiF.KK/A-boKU-009-1/5C37/00  Sociológia umenia   3 2PS    H. Pravdová

 
Povinne voliteľné predmety min. 72 kreditov
 Študenti 3boKU absolvujú povinne voliteľné predmety spolu za 72 kreditov v štruktúre: 12 kreditov cudzí jazyk, 16 kreditov umelecká kultúra a 44 ostatné z ľubovoľného bloku PV predmetov.

Blok - A1 - Cudzie jazyky min. 12 kreditov
 Študenti si volia cudzí jazyk (anglický, nemecký). Cudzí jazyk odporúčame absolvovať počas prvého a druhého roka Bc. štúdia.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KJ/A-boCJ-001/00  Odborná angličtina 1   3 2C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-002/00  Odborná angličtina 2   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-001/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-003/00  Odborná angličtina 3   3 2C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-004/00  Odborná angličtina 4   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-003/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-031/00  Odborná nemčina 1   3 2C    V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-032/00  Odborná nemčina 2   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-031/00   V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-033/00  Odborná nemčina 3   3 2C    V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-034/00  Odborná nemčina 4   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-033/00   V. Vlčková, E. Radváni


Blok - A2 - umelecká kultúra min. 9 kreditov
 Z ponuky kurzov umeleckej kultúry študenti musia získať 9 kreditov. Kurzy budú realizované v ďalšom akademickom roku (2016/2017).
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/AboKU103/15  Dejiny umeleckej kultúry 1: starovek, stredovek 3 3S  1, 2    V. Bartková
FiF.KK/AboKU104/15  Dejiny umeleckej kultúry 2: renesancia, barok 3 3S  1, 2    V. Bartková
FiF.KK/AboKU107/15  Dejiny umeleckej kultúry 3: 19. storočie 3 3S  1, 2    V. Bartková
FiF.KK/AboKU108/15  Dejiny umeleckej kultúry 4: 20. storočie 1 3 3S  1, 2    V. Bartková
FiF.KK/AboKU109/15  Dejiny umeleckej kultúry 5: 20. storočie 2 3 3S  1, 2    V. Bartková


Blok - A3 - aplikovaná kulturológia min. 30 kreditov
 V priebehu štúdia si študenti zapisujú kredity v celkovej hodnote 30 kreditov. Predmet Exkurzia sa realizuje každý druhý rok: v prípade voľných miest je možné zúčastniť sa exkurzie pre magisterský stupeň štúdia.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/AboKU019/15  Kultúrna politika   3 2S    S. Chomová, S. Chomová
FiF.KK/AboKU204/15  Kultúrne inštitúcie a organizácie Slovenska   3 2S    S. Chomová
FiF.KK/AboKU021/15  Projektový manažment v kultúre 1   3 2S  2, 3  FiF.KK/AboKU020/15   Z. Mrvová
FiF.KK/AboKU114/15  Projektový manažment v kultúre 2   3 2S    Z. Mrvová
FiF.KK/AboKU128/15  Teória sociokultúrnej animácie 3 2S    Z. Slušná
FiF.KK/AboKu129/15  Animácia voľnočasových aktivít 3 2S    Z. Slušná
FiF.KK/AboKU023/15  Kultúrny zemepis   3 2S    P. Chovancová
FiF.KK/AboKU113/15  Seminár k autorskému právu   3 2S    M. Botík
FiF.KK/AboKU115/15  Marketing kultúry   3 2PS  2, 3    H. Pravdová, H. Pravdová
FiF.KK/AboKU225/15  Seminár odborníkov z praxe   3 2S  2, 3    P. Chovancová
FiF.KK/A-boKU-138/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 1   3 5dM  1, 2, 3    P. Chovancová, M. Profantová
FiF.KK/A-boKU-139/15  Dobrovoľníctvo v kultúre 2   3 5dM  1, 2, 3    P. Chovancová, M. Profantová
FiF.KK/A-boKU-213-1/E138/00  Exkurzia   3 3dE   
FiF.KK/A-boKU-141/15  Dobrovoľníctvo v kultúre 3   4 7dM  2, 3    M. Profantová
FiF.KK/A-boKU-142/15  Dobrovoľníctvo v kultúre 4   4 7dM  2, 3    M. Profantová


Blok - A4 - teoreticko-metodologické problémy kulturológie min. 15 kreditov
 V priebehu štúdia si študenti zapisujú predmety v celkovej hodnote 15 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/AboKU102/15  Estetika 1 3 2S    Z. Slušná
FiF.KK/AboKU202/15  Estetika 2 3 2S  FiF.KK/AboKU102/15   Z. Slušná
FiF.KK/AboKU009/15  Sociológia umenia 3 2S    H. Pravdová, B. Benczeová
FiF.KK/AboKU111/15  Filozofia kultúry 1   3 2PS    V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/AboKU112/15  Filozofia kultúry 2   3 2PS  FiF.KK/AboKU111/15   V. Gažová, M. Profantová
FiF.KK/AboKU212/15  Mediálna kultúra 3 2PS  2, 3    H. Pravdová, H. Pravdová


Blok - A5 - predmety realizované inými katedrami min. 5 kreditov
 katedra kulturológie študentom odporúča absolvovať predmet Úvod do logiky.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KLMV/A-AboLO-15/15  Úvod do logiky   3 2PS    F. Gahér, V. Marko, F. Gahér
FiF.KEM/A-boET-032/15  Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov   3 2P    J. Janto, M. Botíková, A. Hlôšková, K. Jakubíková, Z. Škovierová
FiF.KEM/A-boMU-850/15  Muzeológia pre nemuzeológov   3 2P    P. Tišliar


Blok - A6 - Textové semináre min. 6 kreditov
 Z ponuky predmetov si študenti vyberajú textové semináre tak, aby získali 6 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-140/14  Práca s odborným textom   3 2S  1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/AboKU004/15  Dejiny kulturologických koncepcií 3 (textový seminár)   3 2S    Z. Slušná
FiF.KK/AboKU012/15  Dejiny národnej kultúry 3 (textový seminár)   3 2S    P. Chovancová
FiF.KK/A-boKU-211-1/8861/00  Textový seminár z kultúrnej a sociálnej antropológie   3 2S    P. Chovancová


Blok - bKU-B1 - FiF/Blok: Anglický jazyk min. 12 kreditov
 4 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KJ/A-boCJ-001/00  Odborná angličtina 1   3 2C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-002/00  Odborná angličtina 2   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-001/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-003/00  Odborná angličtina 3   3 2C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-004/00  Odborná angličtina 4   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-003/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová


Blok - bKU-B2 - FiF/Blok: Nemecký jazyk min. 12 kreditov
 4 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KJ/A-boCJ-031/00  Odborná nemčina 1   3 2C    V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-032/00  Odborná nemčina 2   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-031/00   V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-033/00  Odborná nemčina 3   3 2C    V. Vlčková, E. Radváni
FiF.KJ/A-boCJ-034/00  Odborná nemčina 4   3 2C  FiF.KJ/A-boCJ-033/00   V. Vlčková, E. Radváni


Blok - bKU-B3 - FiF/Povinne voliteľné predmety B3 min. 35 kreditov
 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KPR/A-boRE-901/00  Svetové náboženstvá pre nereligionistov   3 2S    B. Čierniková, B. Čierniková
FiF.KK/A-boKU-140/14  Práca s odborným textom   3 2S  1, 2    Z. Slušná
FiF.KK/A-boKU-138/14  Dobrovoľníctvo v kultúre 1   3 5dM  2, 3    P. Chovancová, M. Profantová
FiF.KK/A-boKU-211-1/8861/00  Textový seminár z kultúrnej a sociálnej antropológie   3 2S    P. Chovancová
FiF.KK/A-boKU-251/14  Ročníková práca   4 2S  2, 3    M. Profantová, M. Rudyjová, P. Chovancová


Blok - bKU-B5 - FiF/Povinne voliteľné predmety B5 min. 8 kreditov
 2 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KHV/A-boKU-105/13  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny hudby 1   4 2P  1, 2, 3    J. Bartová
FiF.KHV/A-boKU-106/13  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny hudby 2   4 2P  1, 2, 3    V. Zvara


Blok - bKU-B6 - FiF/Povinne voliteľné predmety B6 min. 8 kreditov
 2 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-107-1/5C50/00  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny divadla 1   4 3PS    V. Bartková
FiF.KK/A-boKU-108-1/5C51/00  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny divadla 2   4 3PS    V. Bartková


Blok - bKU-B7 - FiF/Povinne voliteľné predmety B7 min. 8 kreditov
 2 povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-109-1/5C52/00  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny filmu 1   4 3PS    J. Oniščenko
FiF.KK/A-boKU-110-1/5C53/00  Dejiny umeleckej kultúry: Dejiny filmu 2   4 3PS    J. Oniščenko

 
Výberové predmety

Blok - bKU-C1 - FiF/Výberové predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-213-1/E138/00  Exkurzia   3 3dE   

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - bKU-SS - Štátna skúška min. 12 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/AboKU991/15  Obhajoba bakalárskej práce   12   OB       


Blok - bKU-SSD - Štátne skúšky - dobiehajúci
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KK/A-boKU-990/09  Obhajoba bakalárskej práce       OB       
FiF.KK/A-boKU-991/09  Všeobecná kulturológia       SS       
FiF.KK/A-boKU-992/09  Manažment kultúry       SS       
FiF.KK/A-boKU-993/09  Dejiny národnej kultúry       SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov